?
Product Finder
  • Kategori Se?
  • Sanayi Se?

ürünleri G?ster

Biz Kimiz

Value - Anderson Negele

ANDERSON-NEGELE H?JYEN?K ALETLER KONUSUNDA GLOBAL TEKNOLOJ? L?DER?D?R

Anderson-Negele hijyenik uygulamalara y?nelik sens?rler ve ?l?me ekipman?n?n geli?tirilmesi ve üretiminde uzmanla?m?? global bir ?irkettir. Güvenilir ve müsamahal? bir orta??n?z olarak, size her zaman i?leminizde en iyi ??zümü sunmay? ama?l?yoruz.Negele ad? 35 y?ld?r yüksek kaliteye sahip ????r a??c? ürünler ile e? anlaml?d?r. Hijyenik ?l?üm ekipman?n?n ?ncüsü olarak, ba??ndan bu yana yiyecek, i?ecek ve farmas?tik endüstrilerinin ?zel htiya?lar?na odakland?k.Yeniliklerimiz ile, mü?terilerimizin ba?ar?lar?na katk?da bulunacak ekonomik ve teknolojik avantaj sa?lamaya ?al???yoruz. Bunu ger?ekle?tirmek i?in, ?zel ihtiya?lar?n?za bak?yor ve üretim ?lemlerinizdeki ihtiya?lara ?zellikle hitap eden ??zümler geli?tiriyoruz.Fortive Grup ?irketlerinin – Global bir “Fortune 500“ teknoloji lideridir – bir par?as? olarak Anderson-Negele ba?ar?l? Fortive ??letme Sistemini uygulamaktad?r (FBS). FBS'nin yard?m? ile, eli?tirme ve üretimde ürünlerimizin yüksek kaliteli olmas?n? sa?l?yor ve sürekli olarak i?lemlerimiz ve y?ntemlerimizi geli?tiriyoruz.

Misyon

G?da ve Hayat Bilimleri konusunda faaliyet g?sterenlere en iyi hijyenik EkipmanAlet ??zümlerini ve Hizmetleri sunmak

Vizyon

G?da ve Hayat Bilimleri endüstrilerinin hijyenik uygulama i?lemlerinde ve alet sens?rlerinde mü?terilerimiz taraf?ndan küresel lider ve ortak olarak tan?n?yor olmak

ANDERSON-NEGELE DüNYANIN HER YER?NDE

2004 y?l?nda, Negele Messtechnik GmbH ?irketi ABD-üslü hijyenik proses ekipmanlar?nda 80 y?ldan fazla bir süreyle bilinen bir deneyime sahip Anderson Instrument Company ?irketi ile birle?ti. Anderson Negele markas? alt?nda Dünya’da tan?nan Anderson-Negele yüksek kaliteli hijyenik sens?r ??zümlerinin ?nde gelen imalat??s? ve uygulama ustas? ??hretine sahiptir.Bugün, Anderson-Negele g?da i?leme ve farmas?tik endüstri yerinde oldu?u gibi OEM’ler ve sistem entegrat?rleri konusunda mü?terilere Dünya genelinde hizmet vermektedir. ?al??anlar?m?z?n her biri sadece sizin gereksinimleriniz ve arzular?n?z? yerine getirmeye kendilerini adamaktad?r. ürün yelpazemiz i?erisinde s?cakl?k, seviye, bas?n?, ak??, iletkenlik ve bulan?kl?k ?l?ümüne ait sens?rler oldu?u gibi üretim i?leminizi en uygun hale getirmeye y?nelik yenilik?i ??zümler bulunmaktad?r. ürünlerimiz gerekli 3A, EHEDG ve BPE tasar?m standartlar?n? yerine getirmektedir.Amerika Birle?ik Devletler ve Almanya'daki imalat tesisleri ve A.B.D., Avrupa, ?in, Hindistan ve Meksika'daki sat?? ve servis bürolar? ile, Anderson-Negele hijyenik aletler, sens?rler ve uygulama i?lemleriniz i?in güvenilir ve hareket kabiliyeti yüksek orta??n?zd?r.

ANDERSON-NEGELE – Mü?TER?LER?M?ZLE BüYüYORUZ.

汤姆叔叔官网-汤姆在线