?
Product Finder
  • Wybierz kategori?
  • Wybierz bran??

Poka? produkty

Dyrektywy dotycz?ce ochrony ?rodowiska i bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy

Dyrektywy dotycz?ce ochrony ?rodowiska i bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy

Fortive Corporation dok?ada wszelkich starań z uwzgl?dnieniem ustawy i przepisów o ochronie ?rodowiska i ochronie pracownika, aby prowadzi? swoj? dzia?alno?? w przyjazny dla ?rodowiska sposób tak, by wspiera? i chroni? zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników, klientów i mieszkańców gmin, w których jeste?my aktywni.

Fortive Corporation realizuje powy?sze zasady za pomoc? systemu Fortive Business poprzez stosowanie wymagań chroni?cych ?rodowisko i pracowników w trakcie wykonywania pracy.

  • Dyrektywy dotycz?ce ochrony ?rodowiska oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy

  • 汤姆叔叔官网-汤姆在线